Euproctis similis

VIETINA-ANGELO

2949-Euproctis similis